De trots van het leven

FOUR12 GLOBAL / 12 JANUARI 2021 / ARTIKELEN, WILLIAM MARAIS

Door William Marais

Eerder hebben we gekeken naar twee gebieden in het leven die ik ‘Centen’ en ‘Petticoats’ noemde. In dit korte artikel gaan we in op het derde gebied dat ik ‘Macht’ noem.

Lord Acton, een Britse historicus van de late negentiende eeuw, schreef; “Macht leidt tot corruptie, absolute macht leidt absoluut tot corruptie”. Dit spreekwoordelijke gezegde van Lord Acton gaat erover dat naarmate iemands macht toeneemt, het morele kompas kan afnemen en misbruik vaak een gevolg is. Dit gezegd hebbende, moeten we accepteren dat macht niettemin een algeheel aspect is van alle soorten leiderschap en op verschillende niveaus moet worden uitgeoefend, inclusief dat van delegerend gezag. Dit is de reden waarom leiders, in alle lagen van de bevolking, worden gemeten op basis van hoe wijs, rechtvaardig, meelevend en gepast, ze hun macht uitoefenen in een bepaalde situatie.

Anders dan de wereld

Christelijke leiders die op alle gezag niveaus functioneren, zijn hierop geen uitzondering. Ze moeten altijd manieren vinden om hun leiderschapsgedrag te sturen in overeenstemming met de onderwijzingen van Christus en die van de apostelen van het Nieuwe Testament, zoals geschreven staat in hun geschriften. Wanneer geestelijke leiders, of christenen met door God gegeven gezag en verantwoordelijkheden, afwijken van het Bijbelse model, worden ze potentiële kandidaten om zich aan te sluiten bij degenen die beledigende, manipulatieve en zelfs demonische macht uitoefenen.

Christus Zelf maakte heel duidelijk dat Zijn visie op gezag in het Nieuwe Testament sterk verschilde van seculiere opvattingen over gezag en ging door met onderwijzen volgens het Mattheüs Evangelie in Mattheüs 20:25-28: “En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Petrus de Apostel, onder leiding van de Heilige Geest, schreef in 1 Petrus 5:1-4,

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

Paulus de Apostel schreef ook aan de gemeente van Korinthe in zijn tweede brief en behandelde dezelfde kwestie in hoofdstuk 1:23-24: “En ik roep God aan tot Getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof.

Hier zien we dat Paulus, net als Petrus, een leiderschapsstijl wil leren die anders was dan die van de wereld. Een leiderschapsstijl die gezag uitoefende, maar uitgeoefend met een geest van compassie en met overtuiging.


“… het uitoefenen van gezag is een essentieel aspect van leiderschap, maar hoe men het uitoefent is van het grootste belang.”


In de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse in hoofdstuk 3:18-24 gaat hij ook in op de onderdanige en godvruchtige houding die werknemers moeten hebben ten opzichte van hun werkgevers; kinderen naar hun ouders, vaders naar hun kinderen, werkgevers naar hun personeel en echtgenoten naar hun vrouwen; “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.” Zoals gezegd is het uitoefenen van gezag een essentieel aspect van leiderschap, maar hoe men het uitoefent is van het grootste belang.

Goddelijk gezag

Tot slot wil ik kort iets delen wat ik heb meegemaakt tijdens een counselingsessie die ik een paar jaar geleden had met een man en vrouw. In deze situatie maakte de man misbruik van gezag door zijn misvattingen over de Schriften. Bij aankomst leek de man in kwestie erg boos en gefrustreerd (gezien zijn lichaamstaal) en de vrouw zag er verslagen, uitgeput en aan het eind van haar Latijn uit. Hij vertelde me dat zijn vrouw niet onderdanig was en deels onafhankelijk wilde zijn. Uit frustratie begon hij met zijn vuist op de stoel te slaan en te zeggen dat ze moet weten dat hij het hoofd in hun relatie is. Op dat moment wees ik hem erop dat wat hij me liet zien zijn frustratie en vuist was en niet zijn goddelijk gezag. Ik heb erop gewezen dat in de Schrift de man het hoofd is en de vrouw het lichaam, maar elk bijbels functionerend ‘hoofd’ zou een gelukkig ‘lichaam’ hebben. Ik zei bijvoorbeeld, als het lichaam koud is, zal een goed hoofd kijken naar een manier om het lichaam weer warm te krijgen. Als het lichaam honger heeft, zal een wijs en godvruchtig hoofd op zoek gaan naar voedingsmiddelen. Als het lichaam in gevaar is, zal het hoofd een manier zoeken om het te beschermen.

Elk ‘lichaam’ dat zo’n liefdevol, zorgzaam en meelevend ‘gezaghebbend hoofd’ heeft, zal niet onafhankelijk en juist onderdanig willen zijn aan zijn zorg en leiding.

Jezus Christus is dat soort Hoofd voor Zijn lichaam, Zijn Gemeente, en het is dit soort Goddelijk gezag dat Hij wil dat we uitoefenen op elk gebied van verantwoordelijkheden die ons als leiders zijn gegeven. Moge God ons helpen om Zijn liefhebbende gezag goed te imiteren.


Artikelen uit deze serie: Begeerte van de ogen | Begeerte van het Vlees | De trots van het leven


OVER DE AUTEUR
William, en zijn vrouw Pam, zijn in de bediening voor meer dan 40 jaar en maken deel uit van het leiderschapsteam bij Joshua Generation Church. William is voornamelijk betrokken bij het dienen in het grotere wereldwijde veld van Four12 samenwerkende kerken.