Strijden voor het geloof

FOUR12 GLOBAL / 4 JULI 2019 / ARTIKELEN, ADAM HELLYER

Door Adam Hellyer


“Zij die gezwicht zijn voor de tijdsgeest hebben de allerhoogste zelfmoord gepleegd.” –  G.K. Chesterson


Een relatie met Jezus aangaan is het grootste goed wat je ooit zult ervaren. Te weten dat Jezus voor jou gestorven is, dat je zonden zijn vergeven, om het gevoel te kennen dat God met jou spreekt en dat de Heilige Geest jou gebruikt, de hoop te hebben op eeuwig leven, is, zoals Petrus zegt onuitsprekelijke vreugde gevuld met glorie (1 Petrus 1:8)!

Maar, hoewel Jezus ons nooit teleurstelt, gaat het leven met Jezus door ups-and-downs. Net zoals in een huwelijk waarin we elkaar beloven bij elkaar te blijven in goede en kwade dagen, zo is het ook met Jezus. Als we alleen bij Hem blijven wanneer het goed gaat, dan begrijpen we niet echt wat het betekent om Hem te volgen. Jezus zei: “Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.” (Lukas 6:22). Jezus heeft ook gezegd: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.” (Johannes 15:18).

Geen van deze teksten zouden het goed doen als koelkastmagneten! Maar dit is wat we kunnen verwachten wanneer we werkelijk Jezus volgen. Geconfronteerd met deze waarheid kunnen sommigen besluiten op te geven. Maar God heeft waardevolle beloften gegeven voor degenen die blijven én overwinnen. “… Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des Levens…” (Openbaring 2:7). “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.” (Openbaring 2:26). “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21). “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openbaring 3:5).

Welke beproevingen?

We kunnen, net als Jezus, de vreugde die (ergens) voor ons ligt bedenken, terwijl we nu doormaken wat op dit moment voor ons ligt. “Beproevingen? Welke beproevingen?”. Wat zijn deze beproevingen die we als volgelingen van Jezus moeten overwinnen?

Hoewel de westerse christenen niet het geweld ervaren zoals we in sommige andere landen zien, probeert de maatschappij vandaag in toenemende mate het evangelie te muilkorven. Een christenarts in het Verenigd Koninkrijk riskeert vandaag de dag zijn medische licentie te verliezen wanneer hij een mogelijkheid creëert te bidden tijdens een consult. Een lerares verloor haar baan voor hetzelfde. In de Verenigde Staten hebben we herhaaldelijk bakkers voor de rechtbank gezien, wanneer ze geen slogans op hun taarten wilde zetten die ingingen tegen hun christelijke geweten. Een andere arts in het Verenigd Koninkrijk verloor zijn baan in het afgelopen jaar. Hij was geacht ‘niet geschikt te zijn voor het werk’, nadat hij had gezegd dat hij geloofde dat geslacht gedefinieerd wordt door biologie en genetica en dat, “als een christen, de Bijbel ons leert dat God ons mannelijk of vrouwelijk heeft gemaakt.”

De maatschappij heeft geen ruimte voor een andere mening dan haar eigen. Op christenen wordt sociale en politieke druk gelegd om ons te laten voldoen aan de steeds veranderende normen van de wereld, hoewel een christen geroepen wordt te geloven wat de Bijbel leert. God is de Schepper en Wetgever. Morele wetten en natuurlijke orde komen van Hem alleen. “Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.” (Kolossenzen 1:16).

De waarheid is dat God het middelpunt is, maar dat de maatschappij de mens in het centrum heeft gezet en niet langer de natuurlijke wetten, gegeven door de Goddelijke Wetgever, wil erkennen. Judas, de broer van Jezus, schreef aan de kerk: “Ik werd genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.” (Judas 1:14). Het geloof is ons voor eens en altijd gegeven. Het evangelie verandert niet, net zoals God niet verandert. Wat God haat, heeft Hij altijd gehaat. Wat God liefheeft, heeft Hij altijd liefgehad. Dat Hij ons aanvaardt, is geen indicatie van een verandering in Hem maar van een verandering in ons, tot stand gebracht door Zijn Zoon Jezus. Wij, of iemand die wij kennen, kunnen alleen door het bloed van Jezus geaccepteerd worden door God.

Onze reactie

Dus, als de maatschappij ons dwingt om te veranderen wat we geloven, dan houden wij vast. Strijdend voor het geloof. Spreek de dingen die je gelooft uit. Spreek over de genade van God, maar spreek ook over Zijn toorn. Spreek over de liefde van God, maar spreek ook over wat Hij haat. Als God zo relaxt was als sommige mensen Hem doen laten lijken, dan had Jezus niet hoeven sterven. De zonde is écht en het loon van de zonde is de dood. Alleen daarom is Christus gekruisigd. We mogen er nooit op uit zijn om onze collega’s, klasgenoten of familie te beledigen of toevoegend aan hun verdediging respectloze taal te gebruiken of het evangelie vertellen met een wijzende vinger. Maar wat moeten onthouden is “Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.” (Galaten 1:10).

Ik herinner me dat, toen ik in de jaren 90 in het Verenigd Koninkrijk naar school ging, onze jeugdpastor ons vertelde: “Ze gaan je voor gek verklaren dat je een christen bent, dus verdien dat dan tenminste!” Dat was goed advies voor toen maar het is ook goed advies voor nu. De vroege christelijke kerk bad of God hen in staat wilde stellen om Zijn Woord met vrijmoedigheid te spreken en dat zouden wij ook moeten doen. “predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.”(2 Timotheüs 4:2). “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” (Kolossenzen 4:6) en “Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.” (1 Petrus 4:16).


OVER DE AUTEUR
Adam dient bij de Joshua Generation Church. Hij heeft een bijzondere passie voor worship en apologetiek.