Zegenen

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten (grondtekst staat familie, geslacht staat voor familiair verband) van de aardbodem gezegend worden.“(Genesis 12:1-3)

Gods plan was om elk geslacht, elke familie op aarde te zegenen, dat blijkt uit het hierboven geciteerde belofte van God aan Abraham. Dat die zegen zou komen door de nakomeling van Abraham, door de Here Jezus Christus. God zegt niet elke persoon, nee elke familie. Familie is belangrijk voor God. Familie is de eenheid waardoor God Zijn werk wilt doen.

Als Gods plan is om families en gezinnen te zegenen, dan kunnen we ervan uit gaan dat satan hen wilt vervloeken.

 • Hebreeuwse term van zegenen is Barak → betekent letterlijk “voor iemand knielen” zegen komt dus voort uit een nederige houding. Vaak denken we dat iemand ons zegent vanuit een hogere positie. Maar Jezus zegende ons door zichzelf te vernederen
 • Het griekse woord voor zegenen is Eulogeo → dat betekent letterlijk “positief spreken over” maar het betekent ook “laten opbloeien”

Jezus deed geen enkel wonder en predikte niet, totdat Hij de zegen van Zijn Vader ontving:

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” (Lukas 3:21-22)

In het Jodendom is het gebruikelijk dat de vader de volgende woorden sprak: “Dit is mijn geliefde zoon die mij blij maakt” wanneer hij op het punt stond zijn volwassen leven te beginnen en zijn roeping te volgen. Jezus kon aan Zijn taak beginnen.

En God wil jou en mij gebruiken om een zegen te zijn voor elkaar en onze kinderen.

In de bijbel zien wij hoe belangrijk de zegen van de vader was voor de kinderen. Regelmatig lezen we dat kinderen gezegend worden door hun vader. Voor de kinderen was de zegen ook heel belangrijk kijk maar naar Ezau… als zijn zegen is gestolen roept hij het uit:

Toen Ezau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw, en zei tegen zijn vader: Zegen mij, ook mij, mijn vader!” (Genesis 27:34)

Het was zo belangrijk dat Rebekka en Jacob bereid waren om te liegen en te bedriegen. En de reactie van Ezau zegt genoeg…

Daarop zei Ezau tegen zijn vader: Hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader! En Ezau begon luid te huilen.” (Genesis 27:38)

In de Joodse cultuur worden de kinderen elke vrijdagavond tijdens de Sabbat gezegend. Het gezin deelt eerst samen een maaltijd waarna de vader over elk kind een zegen uitspreekt. Niet alleen tegen de kinderen, maar hij zegent ook zijn vrouw. De vader proclameert visie en voorspoed over zijn kinderen, waardoor hij in hun een verwachting op een toekomstig succes creëert. Door dit te doen plant de vader, al dan niet bewust, Gods beeld van identiteit en bestemming in het hart en de geest van zijn kinderen. In veel Joodse gezinnen die deze traditie beoefenen, zijn de woorden van de zegen die de vader uitspreekt over zijn kinderen profetisch.

In Nederland kennen wij dit niet, zonder dat wij het door hebben brengen wij vooral vloeken over onze kinderen.

Voorbeeld:

 • Jij doet nooit je best, het gaat zo nooit wat met je worden.
 • Jij met je waardeloze houding, zo gaat niemand je aardig vinden
 • Doe niet zo dom, kun je niet nadenken?
 • Kun je dan helemaal niets?? Laat maar ik doe het zelf wel weer…
 • Nu even wegwezen, ik wil even alleen zijn
 • Jij hebt dyslexie dus je kunt niet lezen

Het gevolg van dit soort opmerkingen is dat een kind de leugen gaat geloven en dat de woorden kunnen gaan werken als een selffulfilling prophecy. Wees je er bewust van en vraag vergeving aan je kind als je zulke dingen hebt uitgesproken.

God spreekt altijd het gedrag aan en brengt geen schade aan de identiteit. God heeft ons gemaakt met een bepaald doel, maar ons wereldse gedrag moet verandert worden. Hij maakt onderscheidt tussen ons persoon (identiteit)  en de zonde (ons gedrag). Op deze manier kan Hij van de hardnekkige zondaar houden, hem accepteren en zelfs Zijn leven voor hem geven (romeinen 5:7-8) en tegelijkertijd de zonde haten en afwijzen.

Satan spreekt altijd de identiteit aan en niet het gedrag. Satan wil jou klein houden en breken en je zondige gedrag laten groeien.

Daarom is het zo belangrijk dat wij een zegencultuur brengen binnen onze gezinnen en gemeente. Zodat wij tot onze bestemming komen, en meer en meer op Jezus gaan lijken. Uiteindelijk gaan wij door elkaar te zegenen Gods waarheid horen die doorbreekt door al die leugens van satan die dagelijks op ons afkomen.

In het Jodendom worden op veel van deze momenten een speciale ceremonie gehouden en de kinderen/persoon gezegend.

 • Zegen: God gebruikt een mens om Zijn boodschap en Zijn beeld over de identiteit en de bestemming van een mens over te brengen naar die mens.
 • Vloek: satan gebruikt een mens om zijn boodschap en zijn beeld over de identiteit en de bestemming van een mens over te brengen naar die mens.

Beiden willen ze een boodschap brengen, maar de boodschap staat lijnrecht tegenover elkaar:

Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.” (Spreuken 18:21)

Aspecten van zegenen zijn:

 • Passende, betekenisvolle aanraking
 • Een gesproken woord
 • Een hoge waarde toekennen aan degene die wordt gezegend
 • Het beschrijven van een speciale toekomst voor diegene die je zegent
 • Een toezegging om te helpen deze zegen tot vervulling te zien komen.

Voorbeelden:

Moge de Heer je bewaren en beschermen.

Moge Hij je altijd behoeden voor schaamte.

Moge jullie worden als Ruth en Esther.

Versterk hen, O Heer, en houdt hen weg van vreemde wegen.

Moge God jullie zegenen en een lang leven schenken.

Moge Hij jullie mannen sturen die voor jullie zullen zorgen.

Moge God jullie goede moeders /  vaders / mannen / vrouwen maken

Gebed voor Puber:

Vader God, Ik dank U voor mijn zoon Bob. Bob, je bent geen kleine jongen meer. Vandaag ben je een man geworden. Je heb alles wat je nodig hebt om je bestemming als man van God te vervullen. Voordat de aarde bestond, besloot de Almachtige God dat jij een man zou zijn. Je hoeft dus niets te doen om mannelijk te zijn, want zo heeft God jou al gemaakt. Vandaar erkennen wij simpelweg in het openbaar wat God in jou heeft gedaan.

Bob, ik heb gemerkt dat God je erg intelligent heeft gemaakt. Hij heeft je ook een gave gegeven om dingen goed onder woorden te brengen en gecompliceerde dingen op een eenvoudige manier uit te leggen. Ik geloof dat de Heer je krachtig zal gebruiken om Zijn Woord aan anderen te onderwijzen. JE bent ook een vredestichter. Als je vrienden onenigheid met elkaar hebben, merk ik dat God je vaak precies de juiste woorden geeft om ze te helpen het weer goed te maken. Ik geloof dat God je krachtig zal gebruiken op het gebied van verzoening en onderwijs.

Bob ik ben zo blij dat God je aan ons gezin heeft gegeven. Je bent een geweldige zoon. Ik hou van je! Vandaag ben ik zo trots op je. Ik zegen je met de wijsheid van God, met het gevoel van veiligheid, seksuele zuiverheid en trouw in het huwelijk. Ik bid dat God je succesvol maakt in alles wat je doet, en dat je Jezus Christus al de dagen van je leven zal dienen. Vandaag verklaar ik dat je niet langer mama’s kleine jongen bent en zet ik je brij in de autoriteit en verantwoordelijkheid van het man-zijn. Bod, voor God en deze getuigen verklaar ik jou vandaag tot man. Ik hou van je, zoon, en ik zet je vrij om je bestemming in Christus te vervullen.

Zegen niet alleen je kinderen, maar zegen ook regelmatig (liefst dagelijks je partner) Als je elkaar zegent kijk elkaar in de ogen, zodat je de zegen kunt overdragen, niet alleen met woorden, maar ook met je ogen en je gezichtsuitdrukking. In een paar minuten kun je een of twee van de volgende dingen doen:

 1. Je bekeren als God je laat zien dat jij je partner de afgelopen 24 uur hebt gekwetst of tegen hem of haar hebt gezondigd.
 2. God danken voor je partner. Noem eigenschappen die je in hem / haar waardeert.
 3. Zegen uitspreken over je partner en over zijn / haar dag.

Als we dit binnen onze gezinnen en in onze gemeente krijgen zullen we zien dat onze relaties een metamorfose krijgen. Het is een zegen die vrucht draagt binnen je gezin en de generaties daarna. De relaties zullen sterker worden en als er vertrouwen en veiligheid is, zullen mensen ook meer en meer opstaan voor accountability.  En zo zal God steeds meer zichtbaar worden binnen onze gezinnen en binnen de gemeente. Zo komt Hem alle eer toe!!