Doe niet het werk voor de duivel

Door Chris Staples

Iemand lasteren is iets verkeerds over iemand zeggen om zijn reputatie te schaden. Laster is volstrekt beledigend voor God en heeft zo’n hoge prioriteit dat Hij het in de 10 geboden heeft opgenomen (Exodus 20:16). Het negende gebod zegt: “U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste." Dat wil zeggen: niet iets verspreiden waarvan je weet dat het niet waar is. Laster is opzettelijk liegen om anderen een negatieve indruk van iemand te geven. Roddelen geeft geheimen door, maar laster verzint geheimen en trekt anderen mee in de leugens.
"Het Griekse woord voor laster is 'diabolos', wat het grondwoord is voor duivel."
Ik heb persoonlijk te maken gehad met laster. Van valse berichten in de media tot het bewerken van een video om te misleiden. Misschien nog ernstiger is dat we vanuit onze kerk te maken hebben gehad met opzettelijke pogingen om onze reputatie te beschadigen. Laster is pijnlijk voor het individu en een krachtig gevaar in de kerk.

Het Griekse woord voor laster in de Schrift is 'diabolos', wat het grondwoord is voor duivel - laster komt van de duivel. In het seculiere Grieks betekent het "kwaadspreker". Letterlijk is een lasteraar iemand die 'doorstoot', d.w.z. beschuldigingen uit met de bedoeling te vernietigen. Laster is het werk van satan, de aanklager van de broeders (Openbaring 12:10), een natuurlijke leugenaar en de vader van de leugen (Johannes 8:44).

De apostel Paulus noemt laster een gedragswijze van hen die God haten (Romeinen 1:30) en Jakobus noemt het demonisch (Jakobus 3:15-16). Het dooft de Heilige Geest en is verdeeld, destructief en ontmoedigend - en het gif ervan is een van Satans belangrijkste wapens tegen het lichaam van Christus.
"De apostel Paulus noemt laster een gedragswijze van hen die God haten
en Jakobus noemt het demonisch."
We zien onszelf waarschijnlijk niet als lasteraars, maar pas op! Het kan subtiel zijn. Bijvoorbeeld, een beetje drama of humor toevoegen aan een bericht over iemand dat slecht over hem is en ons goed of belangrijk doet lijken – dat is laster. Misschien iets negatiefs delen met iemand die dat niet hoeft te weten, of onze invloed laten gelden bij kritiek of speculaties over andere kerken of leiders die we niet persoonlijk kennen. Misschien gewoon een kleine overdrijving om leiderschap te ondermijnen of om sympathie op onszelf te vestigen wanneer we beledigd zijn. Het netto effect van dit alles is schade aan iemands reputatie, wat laster is.

Waarom haat God laster?

1. Hij haat liegen
"Maar wat betreft ... alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt..."  (Openbaring 21:8). "Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt." (Spreuken 6:16-19). God is de Auteur van de waarheid (1 Johannes 5:6) en alle leugens zijn tegengesteld aan Zijn karakter en daarom Hem verafschuwend.

2. Het is stelen
"Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud." (Spreuken 22:1). Als we kwaadspreken, beschadigen we iets dat van iemand anders is: hun schat. God weet en haat het als we kwaad spreken over anderen, dus 'niemand belasteren' (Titus 3:2). Hij zal ons verantwoordelijk houden voor elk onzorgvuldig woord dat anderen schade berokkent (Matteüs 12:36) en wij zijn opgedragen: "Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij." (1 Petrus 2:1).

3. Het hoort bij onze oude, zondige natuur
"In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond." (Kolossenzen 3:7-8). Onze woorden zijn nu toegewijd aan de eer van God "Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen." (Efeze 4:29).

4. Het dood onze aanbidding
"Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders." (Jakobus 3:9-10) Wij zijn geschapen om te aanbidden, en het is duidelijk dat aanbidding en laster niet samen kunnen gaan.

Inenting tegen laster
Gods oplossing voor laster, is elkaar liefhebben (Johannes 13:34). Wij belasteren mensen die wij liefhebben niet, want "de liefde ... verheugt zich over de waarheid" (1 Korinthe 13:4-7). Liefde wil het beste voor anderen en bewaakt hun reputatie even angstvallig als die van onszelf.
"... laster is geworteld in het onszelf beter laten lijken tegenover anderen."
De eerste strijd is innerlijk, want laster is geworteld in jezelf beter doen lijken voor anderen, te beginnen met onze eigen innerlijke gedachten, overtredingen en rechtvaardigingen. We moeten die gedachten gevangen nemen en bepalen dat onze woorden nu reukwerk moeten zijn met de geur van Christus, en niet de stank van vervuiling.

Laster komt uit een ziek hart. "Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.” (Mattheüs 15:18-19). Ziekte in het hart door bitterheid (Hebreeën 12:15), onopgeloste pijn (1 Petrus 3:14-16), onvergevingsgezindheid (Efeze 4:32), jaloezie (Galaten 5:20), of door andere zonden van het hart. Om ons te beschermen tegen laster, moeten we al deze overgebleven gebieden onder ogen zien en aanpakken. Geef het toe en vertrouw op God en de geestelijke familie om ons te helpen genezen.

Strijd om anderen te beschermen
Om laster te bestrijden, moeten we een volk worden waar niemand laster rond wil hebben. Elke poging om laster door te geven wordt beantwoord met een reactie als:

  • Heb je dit al naar de betreffende persoon gebracht? Ik help je graag dat te doen.
  • Kan ik dit controleren, moet ik dit weten? Wil je dat ik de verzoening ondersteun?
  • Laat mij je helpen om "...alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster..." (Efeze 4:31) weg te doen en laten we de reputatie van deze persoon bewaken als een schat.
"We willen niet dat iemands reputatie onnodig wordt geschaad."
Wij willen niet dat iemand die wij liefhebben zich gedraagt als een hater van God (Romeinen 1:30). Als wij onze liefde voor elkaar verdiepen, zullen wij ons beschermen tegen alle pogingen tot laster, zelfs de subtiele. We willen niet dat iemands reputatie onnodig wordt geschaad. We zullen genade en steun moeten tonen als we, misschien onbedoeld, uitglijden, maar door alle laster te bestrijden door in liefde de waarheid te spreken (Efeze 4:15) brengen we directe schade toe aan het werk van onze vijand.
OVER DE AUTEUR
Chris zit in het oudstenteam van Living Hope op het eiland Man. Hij is getrouwd met Carole en ze hebben twee getrouwde dochters. Chris zat 26 jaar in het bedrijfsleven voordat hij bij de kerkelijke staf kwam. Volg hem op Facebook en Instagram voor meer.
Posted in