We geloven in Jezus
en geven onszelf voor Zijn plan;
de Gemeente

'Zodat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.'   Efeze 3:10

Living Waters Church

Een nieuwtestamentische gemeente, geleid door de Heilige Geest.
Een familie van gelovigen die God wil liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf.
Dying to live.

We functioneren onder gezag van Four12

Four12
Four12 is een wereldwijd partnerschap van kerken die ernaar verlangen het authentieke nieuwtestamentische christendom uit te leven en samen te werken om de kerk die Jezus zelf aan het bouwen is toe te rusten, te herstellen en vooruit te helpen.
Efeze 4:11-12
11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

We functioneren onder gezag van Four12

Four12
Four12 is een wereldwijd partnerschap van kerken die ernaar verlangen het authentieke nieuwtestamentische christendom uit te leven en samen te werken om de kerk die Jezus zelf aan het bouwen is toe te rusten, te herstellen en vooruit te helpen.
Efeze 4:11-12
11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

Life Groupen

Growing Together, Living Together: Life Groups

Een Life Group is een groep mensen binnen onze gemeente die wekelijks samenkomt. Om zo in eenheid te groeien en om de realiteit van het christelijke leven van dag tot dag te beleven. Deze Life Groups vinden plaats bij mensen thuis.
Binnen de Life Group zul je in staat zijn om diepere relaties op te bouwen in een warme en veilige omgeving. Je wordt geaccepteerd zoals je bent en tegelijkertijd aangemoedigd om je volledige potentieel in God te bereiken. Een Life Group is zowel een zorgzame gemeenschap als een plek om te groeien op het gebied van het dienen van anderen.

Locaties
Oudewater, Driebruggen, Waarder, Gouda, Ederveen, Veenendaal, Schoonhoven en Alblasserdam.

Life Groupen

Growing Together, Living Together: Life Groups

Een Life Group is een groep mensen binnen onze gemeente die wekelijks samenkomt. Om zo in eenheid te groeien en om de realiteit van het christelijke leven van dag tot dag te beleven. Deze Life Groups vinden plaats bij mensen thuis.
Binnen de Life Group zul je in staat zijn om diepere relaties op te bouwen in een warme en veilige omgeving. Je wordt geaccepteerd zoals je bent en tegelijkertijd aangemoedigd om je volledige potentieel in God te bereiken. Een Life Group is zowel een zorgzame gemeenschap als een plek om te groeien op het gebied van het dienen van anderen.

Locaties
Oudewater, Driebruggen, Waarder, Veenendaal, Schoonhoven en Alblasserdam.

Ons gemeenteleven

'We delen het leven met elkaar'

Ons gemeenteleven

'We komen samen in lifegroupen in onze huizen'

Ons gemeenteleven

'We reiken uit naar ongelovigen'

Ons gemeenteleven

'We helpen en zorgen voor elkaar'

Ons gemeenteleven

'We ontvangen teams van andere gemeenten'

Ons gemeenteleven

'We zenden teams naar andere gemeenten'

Ons gemeenteleven

'Jouw koelkast is mijn koelkast'

Ons gemeenteleven

'We hosten elkaar in onze huizen'

Ons gemeenteleven

'We onderzoeken samen de Bijbel'

Ons leiderschap

Peter & Eefje de Korte

Leiders
Peter & Eefje leiden Living Waters Church. In 2019 ontvingen zij in Kaapstad de roeping om een Four12 gemeente te planten in het Groene Hart. Een stap in geloof en gehoorzaamheid. Ze verlieten Zuid-Afrika met de woorden: “God doesn’t always call the equipped, but He equips the ones He calls”. Dit heeft Hij gedaan en doet Hij nog steeds. Peter & Eefje zijn trotse ouders van Febe, Thieme, Jort, Imme en Balt.

Floris & Christine de Kruijf

Oudsten
Floris & Christine leiden de Living Waters gemeente in Oudewater. Zij vinden het een grote vreugde om met mensen op te trekken waarmee zij op hartsniveau kunnen praten met als doel om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Zij ervaren dat zij in deze Bijbelgetrouwe gemeente in het centrum van Gods wil zijn. Floris & Christine hebben vier kinderen: Liz, Jeremy, Joël en Joshua.

Richard & Sue van de Ruit

Oudsten
Richard & Sue zijn in 2021, na 32 jaar als zendelingen in Afrika te hebben gediend, teruggekeerd naar Nederland. Ze dienen in Living Waters en genieten enorm van alles dat de Heere door de gemeente in Nederland aan het doen is en gaat doen in Europa. Een voorrecht hier deel vanuit te maken!
Ze hebben 3 kinderen; Rachel, Hannah en Caleb en een kleinzoontje, Edward.

Johannes & Annemarie de Zwart

Oudsten
Johannes & Annemarie leiden de Living Waters gemeente in Veenendaal. Ze zijn de trotse ouders van Salome, Jochanan, Febe en Faith.

Wim & Naomi de Groen

Oudsten
Wim & Naomi zijn onderdeel van Living Waters gemeente in Alblasserwaard. Ze hebben een passie voor het volgen van Jezus en voor Gods plan met de gemeente. Omdat Jezus, door de functionerende gemeente, de enige echte hoop voor deze wereld is! Wim & Naomi hebben twee kinderen; Febe en Micha.

Stefan & Asmara Schaffhauser

Oudsten
Stefan & Asmara leiden de Living Waters gemeente in Alblasserwaard. Na 7 jaren als oudsten in een Four12 kerk in Zwitserland te hebben gediend, heeft God ze naar Nederland geroepen . Ze genieten ervan hoe Jezus mensen roept en in complete vrijheid brengt. Ze zijn de trotse ouders van Manu, Lili, Sara, Lisa en Ben.

Hans Wouter & Naomi Blok

Oudsten
Oudsten in de Living Waters gemeente in Oudewater.

Maarten & Margretha Nieuwenhuis

Oudsten
Oudsten in de Living Waters gemeente in Veenendaal.

Daniël & Olga Niemeijer

Oudsten
Oudsten in de Living Waters gemeente in Veenendaal.

Onze visie

 'Jezus Christus is ons Fundament en Hoofd'

In onze gemeente gaat het om Jezus. Hij is het Die ons gered heeft en Hij is het die de gemeente bouwt. We zijn gemeente volgens Zijn wil, volgens het Woord. We staan ervoor:

Voorbeeld gemeente

Handelingen 2:42-47
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44  En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Bijbels leiderschap

De gemeente is een organisme met een Bijbelse leiderschapsstructuur:
+ Jezus is het Hoofd van de gemeente - Efeze 1:22
Apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten zijn als gaven aan de gemeente gegeven om de heiligen toe te rusten om te functioneren - Efeze 4:11-12
Oudsten die de gemeente leiden op het gebied van visie en doctrine. Een oudstenteam van een lokale gemeente wordt geleid door een leidende oudste - Handelingen 20:28
Diakenen die samen met de oudsten de gemeente leiden en de visie en doctrine leven - 1 Timotheüs 3:8
Heiligen vol van de Heilige Geest die groeien naar volwassenheid  - Efeze 4:13

Bijbels doctrine

+ Wij geloven in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament in hun oorspronkelijke geschriften.
+  Wij beschouwen de Schriften van het Nieuwe Testament als definitief aangaande de autoriteit en als onfeilbaar aangaande de waarheid, met betrekking tot alle facetten van het gemeenteleven en de gemeentelijke tucht.
+ Wij geloven in één God, die van eeuwigheid bestaat uit drie personen, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest.
+ Wij geloven dat Jezus Christus voortgebracht is door de Vader, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd
Maria.
+ Wij geloven dat God de mens naar Zijn eigen beeld schiep. Daarna kwam de zonde de eerste mens binnen door ...

Bijbels waarden

We bouwen op Jezus Christus
We baseren ons op het Woord
We investeren in echte en toegewijde relaties
We komen samen in onze huizen
We worden geleid door de Heilige Geest
We geloven in Bijbels leiderschap
We brengen het priesterschap van alle geloven in praktijk
We strekken ons uit naar het verlorene
We zijn een gevende gemeente
We zijn een biddende gemeente
We zijn een van alle generaties
We bouwen aan sterke, gezonde, godvrezende gezinnen
Wonderen en tekenen volgen ons
We zijn een profetische en apostolische gemeente

Multisite

We zijn een multisite-gemeente. Dit houdt in dat we  één familie zijn die samenkomt op verschillende plaatsen. We bouwen aan basechurches, die hun invloed hebben in hun regio. Vanuit een gezonde en stabiele 'basechurch' verspreiden we ons door het uitplanten van Lifegroupen en gemeenten in de omliggende plaatsen.

Locaties

Living Waters Church heeft gemeenten op drie locaties.

Oudewater

Zondag om 10:30 uur
oudewater@livingwaters.nl

Veenendaal

Zondag om 10:30 uur
veenendaal@livingwaters.nl

Alblasserwaard

Bedieningen

Follow Me | Discipelschapstraining

Follow Me is een parttime discipelschapstraining gehouden in Driebruggen. De trainingen zijn wekelijks op maandagavond met in het “winter seizoen” een aantal zaterdagochtenden.
Doel van de cursus is om mensen te trainen in geestelijke volwassenheid, het begrijpen van de bijbel, gereed te maken voor taken binnen de gemeente als lifegroupleider, diaken en oudste.
De discipelschapstraining is ook toegankelijk voor mensen die geen onderdeel zijn van Living Waters Church. Kennismaking vooraf en toestemming van hun voorganger / geestelijk leider van hun gemeente is nodig. We komen graag met je in gesprek.

Volgelingen van Jezus | Evangelie platform

Een platform waarop het evangelie aangeboden wordt. Via dit platform kunnen mensen:
  • Het Evangelie onderzoeken
  • Kosteloos een Bijbel aanvragen
  • In contact komen met gelovigen / gemeenten in hun omgeving

Four12 scholen 

Year of Your Life
bij Living Hope Church op Isle of Man.
Timothy Ministry Training
bij Joshua Generation Church in Wellington, Zuid Afrika.
Ready Aim Fire Media Training
bij Oxygen Life Church in Port-Elizabeth, Zuid-Afrika.
Rooted Discipleship School
bij City on a Hill Church in Gauteng, Zuid-Afrika.