Het Nieuwe Verbond

Door Peter de Korte
Gods verlangen is dat je het allermooiste leven, op grond van het meest kostbare geschenk op aarde, wilt ontvangen: het Nieuwe Verbond!
Mogen we je een vraag stellen? Weet je wat het inhoudt om in een verbond te zijn? Veel mensen hebben geen idee wat een verbond is, welke verbonden er zijn en wat de afspraken binnen de verschillende Bijbelse verbonden zijn. In dit artikel gaan we op zoek naar het ‘Nieuwe Verbond’. Dit artikel is onderbouwd vanuit de Bijbel; achter bijna iedere zin staat een verwijzing naar de Bijbel.  We willen je aanmoedigen deze verwijzing op te zoeken en na te lezen.  
Wat is een verbond? 
Een verbond is een afspraak tussen twee partijen die niet verbroken mag worden.  Alleen de dood van één van de partijen maakt dat de overeenkomst verbroken wordt. We kennen dit in onze tijd met het huwelijksverbond, waarbij traditioneel als afsluiting vaak de woorden worden uitgesproken: ‘tot de dood ons scheidt’. Het verbond is dus een overeenkomst, waaruit een verbinding tussen twee partijen ontstaat, die níet verbroken mag worden.
 
Bijbelse verbonden
Voordat we kijken naar het Nieuwe Verbond, is het belangrijk om te weten dat God meerdere verbonden heeft gesloten, zoals met Abraham en met Mozes.

Het verbond met Abraham
Dit is een verbond dat God is aangegaan met Abraham, een eeuwig verbond wat voor al het nageslacht van Abraham zal gelden (Gen. 17:7-13). Dit is een eenzijdig verbond, dat wil zeggen, God maakt éénzijdig de overeenkomst en geeft éénzijdig een belofte. God alleen is dit verbond aangegaan en deed dat terwijl Abraham sliep (Gen. 15:7-21). God brengt Abraham in slaap, omdat Hij weet dat Abraham zijn deel aan dit verbond niet kan waarmaken. Het verbond is een belofte voor Abraham dat God hem zal zegenen met een groot nageslacht, wat later Zijn volk zal worden, waarbij Kanaän (de huidige staat Israël) het land is waar ze mogen wonen (Gen. 17:7-8). Het teken (of de bevestiging) van dit verbond is de besnijdenis (Gen. 17:9-14). Het verbond met Abraham betekent dus niet dat je gerechtvaardigd bent. Abraham is gerechtvaardigd op grond van zijn geloof (Gen. 15:1-3, Rom. 4:3, Gal. 3:6) en niet op basis van het verbond dat God met hem heeft gesloten. In Johannes 8 maakt Jezus dit op een heel scherpe manier duidelijk, wanneer Hij met mensen die - op basis van de geslachtslijn - kinderen van Abraham zijn, maar volgens Jezus geestelijk gezien kinderen van de duivel zijn (Joh.8:37-47). Het verbond met Abraham staat dus niet direct in relatie met rechtvaardiging. Mensen die net als Abraham geloven, worden kinderen van Abraham genoemd, ongeacht hun biologische achtergrond (Gal. 3:7). De Bijbel zegt dat dit geestelijke kinderen van Abraham zijn, geestelijk (bovennatuurlijk) kinderen van God, gerechtvaardigd door het geloof. Gerechtvaardigd zijn, betekent dat je recht staat voor God. Je bent vrij van al het onrecht wat je hebt gedaan, en zodoende kun je in relatie leven met God.
 
Het verbond met Mozes
Door het verbond wat God met Abraham heeft gesloten, is het volk Israël ontstaan. Ongeveer 430 jaar later sluit God met dit volk opnieuw een verbond, het verbond met Mozes (Deut. 5:2-3, Ex. 24). Nadat God Israël uit Egypte heeft gered, door de Rode Zee, sluit God opnieuw een verbond en wordt het nageslacht van Abraham Zijn volk. God legt dit verbond vast in de wet, de regels waaraan Hij en Zijn volk elkaar trouw zullen zijn. Het doel hiervan is dat God Zich bekend wil maken aan de wereld, als de enige, levende God, de God van Israël (Deut. 7:6-9). Kort samengevat is de strekking van dit verbond: gehoorzaamheid/trouw leidt tot zegen, ongehoorzaamheid/ontrouw tot vloek (Deut. 28). Gods verlangen is dat Israël Hem gehoorzaamt, en dat uit deze gehoorzaamheid een bovennatuurlijke zegen zal voortvloeien. Hierdoor zullen de omringende volken kunnen zien dat de God van Abraham, Izak en Jakob - de God van Israël - de enige, levende God is. Dit is een tweezijdig verbond. Het betekent dat God een belofte aflegt, en het volk Israël dit beantwoordt met de belofte zich aan dit verbond te houden (Ex. 19:8, Ex. 24:3). En zoals gebruikelijk bij verbonden in de Bijbel, wordt dit verzegeld met bloed (Ex. 24:8).
 
Bij dit verbond hoort de tabernakel - en later de tempel -, waar de priesters hebben gediend, de Ark van het verbond, de voorhof, het Heilige, het Heilige der Heiligen, het brandofferaltaar, etc. (Exodus 25 tot 31). In de tabernakel (de tent van God) bevindt zich een plek, genaamd het Heilige der Heiligen (Ex. 26:33), hier heeft God bij Zijn volk gewoond (Ex. 25:8, Ex. 29:44-46). In het Heilige der Heiligen, een plek waar de Hogepriester één keer per jaar mocht binnenkomen stond de Ark van het Verbond, met daarin een afschrift van de wet (Ex. 24:12, Ex. 25:16). De consequentie van ontrouw (zonde) van de wet is straf (oordeel). Hierdoor hebben de Israëlieten ‘een probleem’ met God, want ze hebben door hun zonde de belofte met Hem geschonden door ontrouw aan Hem te zijn (Lev. 6:1-6, Deut. 8:19-20). We lezen keer op keer in de Bijbel dat God Zijn verbondsvolk innig liefheeft. Hij is een God van vergeving en liefde. Daarom heeft God eenmaal per jaar de Grote Verzoendag ingesteld (Lev. 16). De hogepriester bracht één keer per jaar een offer en vraagt op dat moment namens het hele volk vergeving aan God (Lev. 16:11-28). Na deze ceremonie is het hele volk vrijgesproken van hun zonden.
 
Een Nieuw Verbond
Ondanks de vele waarschuwingen van God, dwaalt het volk Israël steeds verder van God af. Toch klinkt er door de woorden van de profeten weer nieuwe hoop. Terwijl Israël het verbond met God telkens weer verbreekt, kondigt God door Jeremia een nieuw verbond aan: Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en Zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken (Jer. 31: 31-34).
 
Hier lezen we dat God een Nieuw Verbond belooft (Jer. 31:31). Het oude verbond waarnaar verwezen wordt, is het verbond met Mozes (het verbond dat Hij heeft gesloten na de uittocht uit Egypte (Jer. 31:32)). God belooft dat met de komst van het nieuwe verbond, Hij Zelf de wet in de harten van de mensen zal schrijven (Jer. 31:33, Ez. 36:26-27).
 
De belofte van het nieuwe verbond is uitgekomen. Jezus is gekomen om het oude verbond met Mozes te vervangen door een nieuw en beter verbond (2 Kor. 3, Heb. 8 en 9).
 
In welk verbond leef jij? 
Mogelijk ben je in een kerk grootgebracht waarin je geleerd hebt dat je je in het verbond met Abraham bevindt, en dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Bij de doop van kleine kinderen wordt dan ook vaak Psalm 105 vers 5 gezongen: ‘het verbond van Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind’. Omdat dit verbond van Abraham expliciet voor de natuurlijke nazaten van Abraham, de huidige Israëlieten is, is dit een verkeerde interpretatie. Zij besnijden immers nog steeds hun zonen op de achtste dag, zoals God Abraham bevolen heeft (Gen. 17:10-12). Het verbond van Abraham heeft niets te maken met redding en vergeving van zonden (Joh. 8:37-47) maar met een belofte van een land en een volk. Vergeving van zonden kan alleen door het geloof in het bloed van het Lam. Dit geldt zowel onder het oude verbond (met Mozes), als onder het nieuwe verbond van Jezus. Dit geldt zowel voor de Joden als de heidenen (Ef. 2:11-22).
 
Jezus stelt het Nieuwe Verbond in
Jezus is naar de aarde gekomen om ons te redden door het Nieuwe Verbond in te stellen, het verbond van Zijn bloed. We lezen dit als Jezus tijdens de paasmaaltijd Zijn sterven aankondigt:
 
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden (Matt. 26:27-28).
 
Wanneer Jezus sterft, de vrijdag voor Pasen, scheurt het voorhangsel tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen in de tempel middendoor (Matt. 27:51). Dit is de plek waar de Ark van het Verbond staat, waar de wet in ligt. De plek waar de hogepriester één keer per jaar naar binnen is gegaan en bloed over de ark van het (oude) verbond heeft gesprenkeld. Vanaf déze dag is deze ceremonie niet meer nodig, omdat op datzelfde moment er een beter verbond is opgericht: het Nieuwe Verbond (Heb. 8). Jezus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29) sterft en geeft Zijn bloed. Op dat moment is het Nieuwe Verbond van kracht! De dood verbreekt de oude overeenkomst en maakt plaats voor het Nieuwe Verbond. De tempeldienst komt te vervallen. Jezus staat na drie dagen op uit de dood, om voor áltijd onze Hogepriester (Heb. 4:14, Heb. 8) te zijn! Bij Hem kunnen we terecht voor vergeving van zonden (Heb. 4:16).
 
De Heilige Geest is de belofte die kwam met het Nieuwe Verbond. Hij is Degene die de wet eerst op stenen tafelen schreef maar nu de wet in ons hart wil schrijven. Hij is Degene die de liefde van God in ons hart uitstort (Rom. 5:5) en Hij is Degene die ervoor zorgt dat we in vrijheid mogen leven (2 Kor. 3:17). Hij is Degene die ons helpt te veranderen naar het beeld van Jezus (2 Kor. 3:18).
 
God houdt zoveel van de mensheid dat Hij wil dat NIEMAND verloren gaat, en dat alle mensen zalig worden (Joh. 3:16 en 1 Tim. 2:4). Dat wil zeggen dat we na dit leven, zonder oordeel en straf, volmaakt in Gods nabijheid zullen zijn.
 
Alle mensen hebben gezondigd en verdienen straf voor hun zonden (Rom. 3:23), maar God - in Zijn goedheid - heeft besloten Zijn Zoon Jezus te laten sterven voor onze zonden (Joh. 3:16). Hij geeft ons een uitnodiging aan het Nieuwe Verbond deel te nemen, het verbond van het bloed van Jezus.
 
Hoe krijg ik deel aan dit Nieuwe Verbond? 
Petrus zegt het heel krachtig, kort na de uitstorting van de Heilige Geest: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (Hand. 2:38).
 
Het is belangrijk dat je erkent dat je zondig bent (1 Joh.1:9), dat je een probleem met God hebt en dat je je daarvan wilt bekeren. God belooft dat wanneer jij dat doet, je de Heilige Geest zult ontvangen, die je daarbij helpt en de kracht daarvoor geeft.
 
De waterdoop is ook onderdeel van het Nieuwe Verbond. Als je tot geloof komt, word je door de doop in Jezus’ dood gedoopt en begraven (Rom. 6:1-13), Zijn dood wordt jouw dood, en Zijn leven wordt ook jouw leven. De doop staat voor de afwassing van de zonden (Hand. 22:16). Door de doop mag je weten dat je zonden weggewassen zijn, dat ze vergeven zijn (1 Petr. 3:21).
 
Vandaag
Jezus wil vandaag een verbond met jou aangaan, een verbond waarvoor Hij Zijn leven heeft gegeven, een verbond waarmee Hij vergeving aanbiedt voor jouw zonden. Hij heeft een heel nieuw leven voor je, een beter leven!
Neem jij de beker van het Nieuwe Verbond aan?
OVER DE AUTEUR
Peter is de leidende oudste van Living Waters in Nederland. Hij is getrouwd met Eefje en ze hebben vijf kinderen. Ze zijn gepassioneerd om mensen te zien wandelen in de volheid van de Heilige Geest.
Posted in