Wonderen en Mysterie

door Ross Gillepsie

De meeste spanning in het leven is niet gezond. Spanning is meestal een teken dat de dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn, maar leven met spanning in het Koninkrijk van God is een teken van gezondheid en volwassenheid. Laat me uitleggen waarom.

In de beginjaren van mijn geloof werd ik gered in een kerk die de nasleep beleefde van een machtige uitstorting van de Heilige Geest, met allerlei tekenen en wonderen als gevolg. Het was een bijzondere tijd, die ik als normaal ging beschouwen en verwachten. En toen, in de loop van een paar jaar, gebeurden er dingen in onze kerkgemeenschap die mij en vele anderen echt schokten. Hier zijn enkele van de dingen die gebeurden:
 • De verdrinking van een kind in het zwembad van een gemeentelid.
 • Een vriend kwam om bij een auto-ongeluk.
 • Een leider werd gediagnosticeerd met een motor-neuronen ziekte, en ondanks gebed, vasten, en alles daar tussen in, ging de persoon over in heerlijkheid.
 • De lijst gaat maar door.

Hoe pasten deze tragische gebeurtenissen bij een God en Vader die ik altijd had gekend als degene die inbreekt en de kracht en heerlijkheid van Zijn Koninkrijk openbaart?

Een nieuw stel ogen
In Jesaja 55:8-9 lezen we: "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, verklaart de Here. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten."

Wat ik nodig had was een nieuw stel geestelijke ogen, of met andere woorden, een nieuwe kijk op God en het leven, die mij in staat zou stellen de wegen van de Vader beter te begrijpen en te doorgronden. Ik had een perspectief nodig dat mij in staat zou stellen te leven met wijsheid en anticipatie op wat Hij op aarde aan het doen is. Zoals in 1 Korintiërs 2:12 staat: "En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn’’.

De dimensies van het Koninkrijk
Er zijn vier aspecten van het Koninkrijk van God die wij als gelovigen op dit moment ervaren. Deze vier aspecten kunnen worden verdeeld in twee grote dimensies van het Koninkrijk, die ik "Manifestatie" en "Mysterie" heb genoemd.

Manifestatie
Deze dimensie wijst op de realiteit van het inbreken van het eeuwige Koninkrijk van God op aarde. Er zijn twee hoofdaspecten die ik zie met betrekking tot deze realiteit.

1. Het Koninkrijk is aanwezig
Als we het Nieuwe Testament doorlezen, is het heel duidelijk dat ons geleerd wordt het Koninkrijk van God op te vatten als een actuele realiteit. Met name de volgende Schriftgedeelten maken dit punt duidelijk:
 • ‘’Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.’’ (Mattheüs 12:28)
 • ‘’Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.’’ (Kolossenzen 1:13)

 2. Het Koninkrijk is nabij
Andere gedeelten van het Nieuwe Testament geven net zo nadrukkelijk aan, dat wij moeten begrijpen dat het Koninkrijk van God zo nabij is gekomen, dat het op handen is en dat wij moeten verwachten dat het elk moment kan binnenvallen:
 • ‘’Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.’’ (Mattheüs 6:9-10)
 • ‘’ Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.’’ (Lukas 10:9)

Deze beide punten spreken over de "manifestatie" dimensie van het Koninkrijk. Leven met dit begrip van de op handen zijnde "inbreking" van het Koninkrijk houdt ons fris, hoopvol, vertrouwend, biddend, gelovend en verwachtend voor het wonderbaarlijke in ons leven hier op aarde.

Mysterie
Deze andere dimensie is even belangrijk om te begrijpen. Het spreekt over het feit dat we niet altijd het Koninkrijk in ons leven zien manifesteren op de manier waarop we hopen dat het zal gebeuren. We zien de dingen niet altijd vanuit Gods perspectief, namelijk dat Zijn Koninkrijk eeuwig is en dat het volledig aan Hem is om te beslissen wanneer Hij het op aarde openbaart.

Dit betekent dat er nog twee andere aspecten van het Koninkrijk zijn om te beschouwen:

1. Het Koninkrijk is uitgesteld
Jezus leerde ons te geloven dat Zijn Koninkrijk wordt uitgesteld, en er is een waarschuwing aan verbonden:

"Het Koninkrijk der hemelen zal zijn als tien maagden die hun lampen namen en de bruidegom tegemoet gingen. Vijf van hen waren dwaas, en vijf waren wijs. Want toen de dwazen hun lampen namen, hadden zij geen olie bij zich, maar de wijzen hadden oliekruiken bij hun lampen. Toen de bruidegom werd opgehouden, werden zij allen slaperig en sliepen." (Mattheüs 25:1-5)

2. Het Koninkrijk is toekomstig
Jezus leerde ons te leven met het besef van het kenmerkende futuristische aspect van Zijn Koninkrijk, waarnaar wij met een reikhalzend verlangen uitzien:
 • "Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen." (1 Korintiërs 15:19)
 • "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’’(Openbaring 21:4)

Het is belangrijk om te begrijpen dat het niet altijd ontvangen van een doorbraak in dit leven, of wanneer wij het verwachten, ons eerlijk houdt tegenover God. Dit helpt ons om te voorkomen dat wij aan de genade van God twijfelen. Veronderstelling is een potentieel gevaarlijk iets dat zich snel kan ontwikkelen tot een arrogante houding. Deze houding kan leiden tot aanstoot, niet alleen aan de mensen om ons heen, maar uiteindelijk ook aan God.

Leven in de spanning
Het is het verlangen van de Vader dat naarmate we rijper worden in geloof, we meer en meer begrijpen dat we huidige/nabije/vertraagde/toekomstige Koninkrijksmensen zijn. Dat gezegd hebbende, de realiteit is dat het grootste deel van onze dagelijkse geloofswandel geleefd zal worden in de "uitgestelde" dimensie van het mysterie van het Koninkrijk.

Dit is waarom een discipel van Christus zijn zowel opwindend als tergend is! Er zal veel geleefd worden zoals nooit tevoren, als God inbreekt; en er zal heel veel sterven zoals nooit tevoren, als we daarmee worstelen en leren rusten in het mysterie van het Koninkrijk.

Dit is de reis van heiliging. Door te leren leven met door de Geest voortgebrachte wijsheid en geloof, zullen we steeds meer ervaren dat het Koninkrijk van God door ons leven wordt uitgebreid.

Ons antwoord
Als dit het Bijbelse begrip is van het Koninkrijk van God, wat zou dan onze reactie moeten zijn op onze God, Vader en Koning?
 • Ten eerste, God wil dat wij zoekers zijn. Hij zegt: ‘’Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden’’. (Spreuken 8:17).
 • Ten tweede, Hij wil dat wij ons hart en ons leven volledig aan Hem toevertrouwen. Hij zegt: ‘’Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen’’. (Psalmen 37:5).
 • Ten derde zijn wij geroepen om vol te houden, sterk te zijn tot het einde en niet moe te worden - " Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet’’. (Jakobus 1:2-4)
 • En tenslotte, God heeft ons het prachtige voorrecht gegeven om met Hem samen te werken aan de komst van Zijn Koninkrijk op aarde, dus Hij wil dat wij meedoen! Laten we een voorbeeld nemen aan de vroege kerk in het boek Handelingen en vrijmoedige gebeden van geloof bidden, zoals zij deden, en ons verheugen wanneer God wonderlijke werken doet in onze generatie - " Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid’’. (Handelingen 4:29-31)

Referentie:
Derek Morphew, Breakthrough – Discovering the Kingdom
Ross zit in het oudstenteam van City on a Hill gemeente in Gauteng. Hij is getrouwd met Leigh en ze hebben twee kinderen. Ross houdt van hardlopen en theologie.
Posted in