Gelovigen hebben Apostelen nodig

door Michael d'Offay en Nadene Badenhorst

Het behoren tot een gemeente met een apostolisch partnerschap is geen "extra optie" of een "fijn om te hebben", maar is essentieel voor de gezondheid van de lokale gemeente en daarmee voor onze eigen gezondheid en groei als gelovigen. Maar waarom is dit zo? Hoe kunnen "gewone gelovigen" die geen oudsten zijn of een fulltime bediening hebben, profiteren van het apostolische? Laten we eens kijken naar vier redenen.
 
1. Apostelen rusten de gelovigen toe voor bedieningen
"Zo heeft Christus zelf de apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en leraars gegeven om zijn volk toe te rusten voor dienstwerk, opdat het lichaam van Christus opgebouwd wordt totdat wij allen tot eenheid komen in het geloof en in de kennis van de Zoon van God en volwassen worden, tot de volle maat van de volheid van Christus."
(Efeziërs 4:11-13, NIV).

In sommige kerken doet de voorganger alle bedieningen terwijl de rest van de mensen toekijkt terwijl hij bidt, profeteert, de handen op de zieken legt, demonen uitdrijft, enz. Dit was niet Gods bedoeling met de gemeente. Het was altijd Zijn bedoeling dat de gemeente een priesterschap van gelovigen zou zijn, waar elk lid van het lichaam God en elkaar dient. De Bijbel is duidelijk dat elke gelovige een geestelijke gave heeft gekregen en dat ieder van ons zijn rol moet spelen en zijn gave(n) moet gebruiken om het lichaam van Christus te versterken en op te bouwen. (Romeinen 12; 1 Korintiërs 12). (Terzijde: dit is de reden waarom ons apostolisch partnerschap "Four12" wordt genoemd, omdat het verwijst naar Efeziërs 4:12, dat gaat over het toerusten van gelovigen voor het werk van de bediening).
‘’Deze mannen hebben het vermogen om te zien wat er "ontbreekt" in de gemeente en wat er gedaan moet worden om de gemeente gezonder te maken."
Efeziërs 4 vertelt ons dat God bepaalde mannen en vrouwen als trans-lokale gaven aan de gemeente geeft (aangeduid als "de Efeziërs 4 gaven" of "het vijfvoudige"), specifiek om de gelovigen te trainen in het gebruik van hun geestelijke gaven en om de kerk op te bouwen om effectief te functioneren als het lichaam van Christus op aarde - door te doen wat Jezus deed en de wereld te laten zien hoe Hij is.

Tot deze (vijfvoudige) gaven behoren apostelen, die een unieke, door God gegeven genade in hun leven dragen om de oudsten in de plaatselijke gemeente te helpen Gods gemeente op te bouwen volgens de Bijbelse blauwdruk of het Bijbelse ontwerp. Deze mannen hebben het vermogen om te zien wat er "ontbreekt" in de gemeente en wat er gedaan moet worden om de gemeente gezonder te maken. Apostelen helpen ook om ervoor te zorgen dat alles wat de gemeente onderwijst en doet, goed geworteld is op het fundament van Jezus Christus.

2. Apostelen helpen de gemeente naar eenheid en volwassenheid
Efeziërs 4:11-13 vertelt ons ook dat de (vijfvoudige) gaven, inclusief apostelen, nodig zijn om de kerk te helpen naar eenheid in het geloof, eenheid in de kennis van Jezus en volwassenheid tot de volheid van Christus.

Ons volwassen worden als gelovigen en samen groeien in oprechte liefde en eenheid is iets dat door zal gaan zolang Jezus nog weg is van zijn bruid. Pas als Hij terugkomt zal er voor altijd volmaakte eenheid zijn en zullen wij zelf volmaakt zijn zoals Hij volmaakt is. Wat de bovengenoemde Schrift zegt is dat we in de tussentijd, en zolang we nog wachten op de terugkeer van Jezus, apostelen en andere gaven nodig hebben om ons te onderwijzen en te trainen hoe we kunnen groeien in eenheid van hart, verstand en doel en dit kunnen behouden. Een van de manieren waarop apostelen helpen om de gemeente in eenheid te brengen, is door gelovigen te verenigen rond de visie van waartoe Jezus ons als gemeente heeft geroepen. Waar onenigheid en verdeeldheid is, brengen zij perspectief, correctie en discipline, indien nodig, en helpen zij de eenheid en orde in de gemeente te herstellen.
‘’...zonder dat deze gaven komen en werken in onze gemeenten, zullen we nooit komen tot het soort eenheid en volwassenheid dat Jezus bedoelde."
Wat de Schrift ons verder vertelt, is dat apostelen (en andere trans-lokale gaven) nodig zijn om ons te helpen meer op Christus te lijken en op te groeien in het geloof. Nogmaals, ze doen dit door te onderwijzen, te trainen en het goede voorbeeld te geven, waarbij ze altijd teruggaan naar het fundament van wie Jezus is en wijzen de gelovigen op Hem, als de auteur en voltooier van ons geloof.

De implicatie van Efeziërs 4:11-13 is duidelijk: zonder de komst en werking van deze gaven in onze gemeenten, zullen we nooit het soort eenheid en volwassenheid bereiken dat Jezus bedoelde, waardoor we in alle opzichten meer op Hem gaan lijken.

3. Apostelen beschermen de kerk

Apostelen die in teamverband met de oudsten van de gemeente werken, zijn in zekere zin gegeven als bescherming voor de lokale gemeente. En specifiek voor de gelovigen die deel uitmaken van die gemeente en zich onderwerpen aan het leiderschap van de lokale oudsten. Dit is in de eerste plaats vanwege de rol van de apostelen om ervoor te zorgen dat alles wat de lokale gemeente onderwijst en doet, goed geworteld is op het fundament van de Heere Jezus en dat er geen ander fundament wordt gelegd of op gebouwd wordt. (Efeziërs 2:20, 1 Korintiërs 3:10-11).

Daarnaast helpen apostelen de gezonde leer te waarborgen. Met andere woorden, ze zorgen ervoor dat de geloofsovertuigingen en waarden van de kerk op Christus gericht en Bijbels zijn en dat de oudsten geen valse dingen onderwijzen/prediken. Waar er leerstellige fouten of afwijkingen zijn, grijpen de apostelen en hun teams in om correctie en aanpassing aan de Schrift te brengen. Dit is een belangrijke bescherming tegen valse of onevenwichtige doctrines, die gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de gemeente en uiteindelijk grote schade kunnen toebrengen aan het geloof van gelovigen.
‘’Omdat de apostelen relaties hebben met de oudsten, kunnen zij ... ervoor blijven zorgen dat zij trouwe herders blijven van Gods kudde.
Uit het patroon van het Nieuwe Testament zien we dat het de verantwoordelijkheid is van apostelen (en degenen aan wie zij het delegeren), om oudsten aan te stellen in de lokale gemeente. Dit is nog een bescherming voor de leden, omdat zij de zekerheid hebben dat de mannen die als oudsten zijn aangesteld, aan wie zij zich als leden moeten onderwerpen (Hebreeën 13:17), inderdaad godvruchtige mannen zijn wiens karakter hen kwalificeert voor de verantwoordelijkheid om Gods volk te leiden. Omdat de apostelen een relatie met de oudsten hebben, kunnen zij hen in deze rol als vader/mentor blijven begeleiden, hen wijs perspectief bieden bij moeilijke zaken en er uiteindelijk voor zorgen dat zij trouwe herders van Gods kudde blijven. Wanneer een oudste zijn gezag misbruikt, zijn apostelen in staat om tussenbeide te komen en de oudste(n) ter verantwoording te roepen, wat nog een bescherming is voor de leden die aan de zorg van de oudste(n) zijn toevertrouwd. Evenzo zullen de apostelen, wanneer een oudste in zonde verkeert, het betrokken oudstenteam bijstaan om perspectief te bieden en te helpen bij het uitoefenen van tucht op een Bijbelse manier die God eert. (Hetzelfde geldt voor een gelovige in onbekeerlijke zonde. In complexe gevallen zou het verstandig zijn voor het oudstenteam om apostolische input te krijgen in het tuchtproces).

Dit zijn allemaal "apostolische waarborgen" om ervoor te zorgen dat de lokale gemeente op een gezonde manier wordt opgebouwd; om gelovigen te beschermen tegen leerstellige dwalingen en afdwaling; en om de gemeente te helpen een prachtige uitdrukking te zijn van Jezus' lichaam op aarde. De implicatie voor een gemeente die geen apostolisch partnerschap heeft en deze waarborgen niet heeft ingesteld, is dat haar leiders en leden exponentieel kwetsbaarder zijn voor dwaling en afdwaling en mogelijk geen rechtsmiddel hebben als het echt fout gaat.

4. We werken samen om de naties te discipelen
Apostelen zien meestal "het grotere plaatje" van wat God aan het doen is. Omdat ze plaats overstijgend werken, hebben ze een besef van wat God niet alleen in de lokale context aan het doen is, maar wat Hij in en door het lichaam van Christus op een veel breder platform aan het doen is.

Hoewel apostolische gaven in de lokale gemeente komen en hen helpen om Gods gemeente op Gods manier op te bouwen, begrijpen ze dat het nooit Gods plan was dat de lokale gemeente geïsoleerd zou functioneren. In plaats daarvan is het Nieuwtestamentische model dat de lokale gemeente samenwerkt met andere lokale gemeentes en dat de gemeentes samenwerken om de naties tot discipelen te maken. Als zodanig creëren apostelen een mogelijkheid voor de lokale gemeente om deel uit te maken van iets groters en niet alleen hun buurt te bereiken, maar de naties voor Christus.
‘’...een apostolisch partnerschap betekent een verbinding in hart, geest en doel met andere kerken over de hele wereld."
De grote opdracht "Ga en maak discipelen uit alle volken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leer hun dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb" (Mattheüs 28:18-20) is voor iedereen die zichzelf gelovig noemt – niet alleen voor apostelen, oudsten of leiders in de gemeente. Als zodanig zijn het niet alleen de Efeziërs 4 gaven of de leiders van de gemeente die mogen gaan – het voorrecht om deel te nemen aan wat God aan het doen is over de hele wereld, om andere gemeentes te dienen ter versterking en bemoediging, en om deel uit te maken van het uitbreiden van Zijn Koninkrijk over de hele aarde.

Uiteindelijk betekent deel uitmaken van een gemeente die is verbonden met andere gemeentes in een apostolisch partnerschap een verbinding in hart, geest en doel met andere gemeentes over de hele wereld. Door deze verbinding, de relaties die gesmeed worden tussen de samenwerkende gemeentes en het delen van wat we hebben (gaven, middelen, etc.) met elkaar, ontstaat kracht en eenheid. En waar eenheid is, gebiedt God Zijn zegen. (Psalm 133)

Conclusie
Tot slot kunnen we zien waarom het zo belangrijk is om deel uit te maken van een gemeente met een gezond apostolisch partnerschap. Apostolisch partnerschap is niet alleen goed voor de oudsten en leiders van de gemeente, maar komt ten goede aan en beschermt elke gelovige die deel uitmaakt van de lokale gemeente. Zonder dit partnerschap zal de gemeente nooit de volheid bereiken van wat Christus voor haar bedoeld heeft en individuele gelovigen ook niet. Apostolisch partnerschap, aan de andere kant, begrijpt dat niet één (gemeente of individu) de volheid van Christus draagt; en dat het alleen in onze samenwerking is, waarbij ieder (gemeente en individu) de ander nodig heeft en erbij hoort, dat we werkelijk kunnen weerspiegelen hoe God is.
Michael zit in het oudstenteam van de Joshua Generation Church en is de leider van de Timothy Ministry Training. Hij is getrouwd met Adrienne en ze hebben drie kinderen. Michael houdt van lesgeven, schrijven, toekomstige leiders opleiden en tennissen.
Nadene is diaken in Joshua Generation Church, Zuid-Afrika. Ze maakt deel uit van het administratieve team van Four12 en leidt ook Anchored, de vrouwenbediening van de gemeente.
Posted in