Doe niet het werk voor de Duivel

FOUR12 GLOBAL / 26 MEI 2022 / ARTIKELEN

Door Chris Staples

Iemand belasteren is iets verkeerds over iemand zeggen om zijn reputatie te schaden. Laster is volstrekt beledigend voor God en heeft zo’n hoge prioriteit dat Hij het in de 10 geboden heeft opgenomen (Exodus 20:16). Het negende gebod zegt: “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat wil zeggen – niet iets verspreiden waarvan je weet dat het niet waar is. Laster is opzettelijk liegen om anderen een negatieve indruk van iemand te geven. Roddelen geeft geheimen door, maar laster verzint geheimen en trekt anderen mee in de leugens.

Het Griekse woord voor laster in de Schrift is diabolos, dat is het basiswoord voor duivel.

Ik ben een persoonlijk slachtoffer van laster geweest. Van valse berichten in de media tot het opzettelijk bewerken van een video om te misleiden. Misschien nog ernstiger is dat we te maken hebben gehad met opzettelijke pogingen van binnenuit onze gemeente om onze reputatie te beschadigen. Laster is pijnlijk voor het individu en een krachtig gevaar in de kerk.

Het Griekse woord voor laster in de Schrift is ‘diabolos’, dat is het basiswoord voor duivel – laster komt van de duivel. In het seculiere Grieks betekent het kwaadspreker. Letterlijk is een lasteraar iemand die ” doorstoot “, d.w.z. iemand die beschuldigingen maakt met de bedoeling te vernietigen. Laster is het werk van Satan, de aanklager van de broeders (Openbaring 12:10), een natuurlijke leugenaar en de vader van de leugen (Johannes 8:44).

De apostel Paulus noemt laster als een gedrag van hen die God haten (Romeinen 1:30) en Jakobus noemt het demonisch (Jakobus 3:15-16). Het dooft de Heilige Geest en is verdeeld, destructief en ontmoedigend – en het gif ervan is een van Satans voornaamste wapens tegen het lichaam van Christus.

De apostel Paulus noemt laster als een gedrag van hen die God haten en Jakobus noemt het demonisch

We zien onszelf waarschijnlijk niet als lasteraars, maar pas op! Het kan subtiel zijn. Bijvoorbeeld, een beetje drama of humor toevoegen aan een bericht over iemand dat slecht over hem is en ons goed of belangrijk doet lijken – dat is laster. Misschien iets negatiefs delen met iemand die dat niet hoeft te weten, of onze invloed laten gelden bij kritiek of speculaties over andere kerken of leiders die we niet persoonlijk kennen. Misschien gewoon een kleine overdrijving om leiderschap te ondermijnen of om sympathie op onszelf te vestigen wanneer we beledigd zijn. Het netto effect van dit alles is schade aan iemands reputatie, wat laster is.

Waarom haat God laster?

1. Hij haat liegen

Maar wat betreft…alle leugenaars, hun deel zal zijn in de poel die brandt van vuur en zwavel…’ (Openb.21:8). Er zijn zes dingen die de Heer haat, en zeven dingen die Hem gruwelen: hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat boze plannen beraamt, voeten die zich haasten om naar het kwade te hollen, een valse getuige die leugens uitademt’ (Spreuken 6:16-19). God is de Auteur van de waarheid (1 Johannes 5:6) en alle leugens zijn tegengesteld aan Zijn karakter en daarom Hem verafschuwend.

2. Het is stelen

Een goede naam is beter te verkiezen dan grote rijkdom, en gunst is beter dan zilver of goud. (Spreuken 22:1). Wanneer wij kwaadspreken, beschadigen wij iets dat aan iemand anders toebehoort: zijn schat. God weet en haat het als wij kwaad spreken over anderen, dus “spreek kwaad over niemand” (Titus 3:2). Hij zal ons verantwoordelijk houden voor elk onzorgvuldig woord dat anderen schade berokkent (Mattheüs 12:36) en we hebben de opdracht om “alle kwaadwilligheid en alle bedrog en huichelarij en afgunst en alle laster weg te doen” (1 Petrus 2:1).

3. Het behoort tot onze oude, zondige natuur

In deze hebt ook u eens gewandeld, toen u in hen leefde. Maar nu moet u ze allemaal wegdoen: toorn, verbolgenheid, boosheid, laster en onzedelijk gepraat uit uw mond’ (Kolossenzen 3:7-8). Ons spreken staat nu in het teken van de eer van God: “Laat uit uw mond geen verdorven taal komen, maar alleen woorden die goed zijn voor de opbouw en die passen bij de gelegenheid, opdat zij genade geven aan hen die luisteren. (Efeziërs 4:29).

4. Het doodt onze eredienst

Met de tong zegenen wij onze Heer en Vader, en met de tong vervloeken wij mensen die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Uit dezelfde mond komt zegen en vloek. Broeders, dit zou niet zo mogen zijn. (Jakobus 3:9-10) Wij zijn geschapen om te aanbidden, en het is duidelijk dat aanbidding en laster niet samen kunnen gaan.

Bescherming Tegen Laster

God’s oplossing voor laster is om elkaar lief te hebben (Johannes 13:34). We belasteren mensen van wie we houden niet, want “De liefde … verblijdt zich met de waarheid” (1 Korintiërs 13:4-7). Liefde wil het beste voor anderen en bewaakt hun reputatie net zo jaloers als wij onze eigen reputatie bewaken.

… laster is geworteld in jezelf beter doen lijken voor anderen

De eerste strijd is innerlijk, want laster is geworteld in jezelf beter doen lijken voor anderen, te beginnen met onze eigen innerlijke gedachten, overtredingen en rechtvaardigingen. We moeten die gedachten gevangen nemen en bepalen dat onze woorden nu reukwerk moeten zijn met de geur van Christus, en niet de stank van vervuiling.

Laster komt uit een ziek hart. Maar wat uit iemands mond komt, komt uit zijn hart, en dat verontreinigt hem. Want uit het hart komen boze gedachten – moord, overspel, seksuele onzedelijkheid, diefstal, valse getuigenis, laster” (Mattheüs 15:18-19). Ziekte in het hart door bitterheid (Hebreeën 12:15), onopgeloste pijn (1 Petrus 3:14-16), onvergevingsgezindheid (Efeziërs 4:32), jaloezie (Galaten 5:20), of door andere zonden van het hart. Om ons te beschermen tegen laster, moeten we al deze overgebleven gebieden onder ogen zien en aanpakken. Geef het toe en vertrouw op God en de geestelijke familie om ons te helpen genezen.

Strijd om anderen te beschermen

Om laster te bestrijden, moeten we een volk worden waar niemand laster omheen wil hebben. Elke poging om laster door te geven wordt beantwoord met een reactie als:

  • Heb je dit naar de betreffende persoon gebracht? Ik wil je graag helpen dat te doen.
  • Mag ik dit controleren, moet ik dit weten? Wil je dat ik verzoening ondersteun?
  • Laat mij je helpen om “…alle bitterheid en toorn en boosheid en geraaskal en laster…” (Efeziërs 4:31) weg te doen en laten we de reputatie van deze persoon bewaken als een schat.

We willen niet dat iemands reputatie onnodig wordt geschaad.

Wij willen niet dat iemand die wij liefhebben zich gedraagt als een God-hater (Romeinen 1:30). Als wij onze liefde voor elkaar verdiepen, zullen wij ons beschermen tegen alle pogingen tot laster, zelfs de subtiele. Wij willen niet dat iemands reputatie onnodig wordt geschaad. We zullen genade en steun moeten tonen als we, misschien onbedoeld, uitglijden, maar door alle laster te bestrijden door in liefde de waarheid te spreken (Efeziërs 4:15) brengen we directe schade toe aan het werk van onze vijand.

OVER DE AUTEUR
Chris leidt de Douglas gemeente van Living Hope op het Isle of Man. Hij is getrouwd met Carol en zij hebben twee getrouwde dochters.